Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

  1. Behoudens andersluidende overeenkomst en uitdrukkelijke aanvaarding door beide partijen zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen partijen. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de klant.
  2. Door het overmaken van een bestelling, het ontvangen van een levering of de eenmalige betaling van een factuur, erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en verklaart deze algemene voorwaarden te aanvaarden. 

 2. Offertes en leveringen

  1. Alle offertes in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis.Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.De aanvaarding van een offerte dient schriftelijk te gebeuren. De aanvaarding van de offerte geldt als bestelling.
  2. De vermelding van een leveringstermijn houdt slechts een aanwijzing in en is niet bindend.

 3. Annulering van de bestelling,

  1. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet kan worden uitgevoerd, is de klant aan Media In Motion een schadevergoeding verschuldigd van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien Media In Motion zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van Media In Motion niet wordt uitgevoerd, is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding. 
 1. Klachten

  1. Elke klacht of elk protest dient, behoorlijk gemotiveerd, te gebeuren per aangetekende brief en dit uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum, na de datum van levering van de goederen/diensten, bij gebreke waaraan de klant onherroepelijk wordt geacht de factuur, de goederen of de diensten zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en goedgekeurd. 

 2. Betalingen

  1. Tenzij anders vermeld op de factuur zijn alle facturen betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum door overschrijving/contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Media In Motion onderneming.
  2. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist een nalatigheidintrest verschuldigd van 10% alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00.

 3. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van Media In Motion is in geval van schade veroorzaakt door haar fout beperkt tot de directe en voorzienbare schade. Behoudens in geval van opzet of grove fout is Media In Motion in geen geval aansprakelijk voor door haar fout veroorzaakte indirecte schade, zoals met name financiële of commerciële verliezen, verlies van een mogelijkheid, winstderving, de verhoging van de algemene kosten. Met uitzondering van lichamelijke schade blijft de aansprakelijkheid van Media In Motion beperkt tot het bedrag (zonder btw) dat de klant heeft betaald voor de diensten/goederen die de schade veroorzaakt hebben.
  2. Bovenstaande clausule strekt in geen geval tot opheffing of de vermindering van de wettelijke garantieverplichtingen in hoofde van Media In Motion t.a.v. consumenten zoals bepaald in de artikelen 1641 t.e.m. 1649 octies BW.

 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  1. Op alle rechtsbetrekkingen met de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  2. In geval van welkdanige betwisting tussen de klant en Media In Motion zijn enkel de rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.